Intercambio 2009-2010. Rompiendo fronteras / Échange 2009-2010. Sans frontières / Intercanvi 2009-2010. Sense fronteres

24/03/2010 10:12

Intercambio 2009-2010. Rompiendo fronteras

            Los treinta y ocho alumnos del IES Puçol y  del IES El Puig que realizan el presente intercambio cultural con el collège Jean Jaurès, lo tienen claro.

            Los profesores españoles organizadores también,   lo tenemos claro.  Tenemos muchas cosas en común. Para empezar, tenemos problemas en común que,  evidentemente,  no hacen distinciones entre  continentes, ni conocen de  fronteras,  ni diferencian  los países pobres de los países ricos: citemos solamente el calentamiento global, el cambio climático, los fenómenos atmosféricos extremos… no olvidamos los casos recientes de Haití y de Chile. Y nosotros enfocamos nuestro intercambio con un motivo central: “¿Qué hacemos para salvar la Tierra?” E intentamos responder y plantearnos el problema con diferentes tipos de producciones: trabajos, redacciones, encuestas, entrevistas, exposiciones,…

           También tenemos en común el amor por nuestras respectivas lenguas, que nos permiten romper una de las fronteras que nos pueden separar: la lengua. Y nos comunicamos en francés y en castellano y establecemos una correspondencia y nos escribimos y nos encontramos y  nos conocemos y  nos respetamos, y   nos valoramos mutuamente…

           E incluso podemos decir que en nuestras respectivas regiones tenemos una lengua que compartimos, el occitano y el valenciano, idiomas que ponen de manifiesto la tremenda riqueza cultural. 

           Y nos hacemos amigos. “Y nos lo pasamos bien toda la tarde, juntos, sin importarnos si éramos españoles o franceses ni en qué lengua hablábamos”… decía una alumna en su Cahier de Bord del año pasado. Y no hacían y no hacemos distinciones.

           Y poco a poco conoceremos mejor nuestros respectivos países y los respetaremos y los valoraremos…

           Y nos lo planteamos seriamente: seguiremos intentando solucionar nuestros problemas y enriqueciéndonos con nuestras realidades,   seguiremos rompiendo fronteras.

 

Échange 2009-2010. Sans frontières

            Les trente-huit  élèves des lycées de Puçol et El Puig qui réalisent cet échange culturel avec le collège Jean Jaurès ont les idées claires.

           Les professeurs espagnols qui l’organisons, aussi, nous avons les idées claires. Nous avons beaucoup de choses en commun. Pour commencer nous avons des problèmes en commun qui, évidemment, ne différencient pas entre les continents, ni connaissent de frontières, ni font la différence entre les pays pauvres et les pays riches : citons simplement le réchauffement de la planète, le changement climatique, les phénomènes atmosphériques extrêmes… n’oublions pas les derniers cas d’Haïti et du Chili. Et nous, nous envisageons notre échange avec un thème central : « Que faisons-nous pour sauver la Terre ? ». Et nous essayons d’y répondre et nous posons la questions avec différents genres de productions : des travaux, des rédactions, des enquêtes, des interviews, des expositions…

           Nous avons en commun aussi l’amour envers nos langues respectives, qui nous permettent de rompre une des frontières qui peuvent nous séparer : la langue. Et nous nous communiquons en français et en castillan et nous établissons une correspondance et nous écrivons et nous nous rejoignons et nous nous connaissons et nous nous respectons et nous ressentons une reconnaissance mutuelle…

           Et nous pouvons ajouter que Dans nos régions respectives nous avons une langue que nous partageons, l’occitan et le valencien, langues qui démontrent l’énorme richesse culturelle.

           Et nous devenons amis. « Et nous nous sommes amusés tout l’après-midi ensemble, sans remarquer l’identité,  espagnole ou française, ni en quelle langue nous nous communiquions »… disait une élève dans son Cahier de Bord de l’année dernière. Et ils ne faisaient pas de différences et nous ne faisons pas de différences.

           Et petit à petit nous connaîtrons  mieux nos pays et nous les respecterons et nous les apprécierons …

           Et nous nous posons sérieusement la question :  nous continuerons à essayer de résoudre nos problèmes et à nous enrichir avec nos réalités, nous continuerons à rompre les frontières.

 

Intercanvi 2009-2010. Sense fronteres

            Els  trenta-vuit alumnes de l’ IES Puçol i de l’IES El Puig que realitzen aquest intercanvi ho tenen ben clar.

            Els professors espanyols organitzadors, també,  ho tenim ben clar. Tenim moltes coses en comú. Per a començar tenim problemes en comú que, evidentment, no fan diferències entre continents, ni entenen de fronteres, ni diferencien els països pobres dels rics: citem solament el calfament global, el canvi climàtic,  els fenòmens atmosfèrics extrems... no oblidem els recents casos d’ Haití i de Xile. I nosaltres enfoquem el nostre intercanvi amb un motiu central: “ Què fem per a  salvar la Terra?”

            I intentem respondre i plantejar-nos el problema amb diferents tipus de produccions: treballs, redaccions, enquestes, entrevistes, exposicions...

            També tenim en comú l’estima per les nostres respectives llengües, que ens permeten rompre una de les fronteres que ens poden separar: la llengua. I ens comuniquem en francès i en castellà i encetem una correspondència i ens escrivim i ens trobem i ens coneguem, i ens respectem i ens valorem mútuament...

            I inclús podem dir que en les nostres respectives regions tenim una llengua que compartim, l’occità i el valencià, idiomes que posen de manifest l’enorme riquesa cultural.

            I ens fem amics. “I ens ho passàrem bé tota la vesprada, junts, sense importar-nos si érem espanyols o francesos ni en quina llengua parlàvem”... deia una alumna al seu Cahier de Bord de l’any passat. I ells no feien i nosaltres no fem diferències.

            I poc a poc coneixerem millor els nostres respectius països i els respectarem i els valorarem...

            I ens ho plantegem seriosament:  seguirem intentant resoldre els nostres problemes i enriquint-nos amb les nostres realitats, seguirem trencant fronteres.

 

Los profesores de francés en España